Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Algemene voorwaarden 2021

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg en de opdrachtgever.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. De door Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Tarieven voor hulpverlening zijn opvraagbaar.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van opleiding en ervaring, alsmede het Beroepsprofiel en de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker.
2. U gaat een overeenkomst aan met Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg. Dit houdt in dat de werkzaamheden in principe uitgevoerd zullen worden door Yvonne van Esch, vrijgevestigd medisch maatschappelijk werker. Echter, Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg heeft te alle tijden het recht personeel in te zetten om aan de contract-afspraken te kunnen voldoen.
3. Bij ziekte van Yvonne van Esch korter dan vier weken zal Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg zorgdragen voor een passende oplossing in overleg met de opdrachtgever. In geval van langdurige ziekte zal Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg na vier weken zorgdragen voor vervanging voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Mocht Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg na zes weken nog geen vervanging hebben ingezet dan bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de overeenkomst, zonder gerechtelijke procedure, te ontbinden.
4. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uitgevoerd worden tijdens kantooruren. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en alleen in overleg met Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is het mogelijk om hiervan af te wijken.
5. Consulten moeten meer dan 48 uur van te voren afgemeld worden, anders worden ze wel in rekening gebracht. Voor de gesprekken wordt immers tijd vrijgehouden die niet meer op zo’n korte termijn ingevuld kan worden.

Artikel 4 Opzegging en ontbinding
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg, zal Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
* de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
* zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
2. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is vastgelegd.
2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum, vermeld op de declaratie, heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist en is de opdrachtgever met ingang van de dag waarop hij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg de wettelijke rente verschuldigd, zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
3. Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is in het hiervoor onder artikel 6, sub 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25.=